Present

LIVE : บรรยายพิเศษ เรื่องกระบวนการทวนย้อนหลังทางการจีน เรื่อง สุขอนามัยพืช โดยคุณเกษศิริ ฉันทพิริยะพูน https://fb.watch/9OxhqivW1h

Friut Innovation Fair Conference

ชาวสวนเก่งมากขึ้นแต่ทำไมยังไปไม่ถึงฝัน?
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า มีความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาพบว่ายังขาดเป้าหมายในการจัดโครงสร้างการพัฒนาผลไม้เพื่อไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของผลไม้ของอาเซียนและของโลกที่ชัดเจน แล้วจะทำอย่างไร ให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลไม้เมืองร้อนของจังหวัดจันทบุรีทั้งระบบ ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จะไปต่ออย่างไรเมื่อโควิดยังไม่ไกลตัวเรา
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมทุเรียนไทย (TDA) สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ (MAFTA) จึงได้ร่วมกันจัดงานมหานครผลไม้ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ได้นำเสนอแนวคิด และแนวทางปฏิบัติมาบูรณาการให้สอดคล้องต้องกันกับทิศทางการพัฒนา นำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของอาเซียน

Exclusive Speakers
ตารางกิจกรรม academy โซนห้องด้านหลังแกรนด์บอลรูม 1-2
วันที่จัดกิจกรรม เวลา หัวข้อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 08:00-12:00 น. เรื่องการวางแผนภาษีของล้งและผู้ประกอบการผลไม้
13:00-16:00 น. เรื่องการวางแผนภาษีของชาวสวนผลไม้
วันที่ 12 ธันวาคม 2564 08:00-12:00 น. เรื่องการบริหารจัดการล้งทุเรียน ในยุคใหม่ ในสถานการณ์โควิด19
13:00-16:00 น. เรื่องแนวทางการตลาดยุคใหม่ โดยมุมมองจากผู้ประกอบการตัวจริง

Innovation premium product

บูธนิทรรศการและบูธจัดแสดงสินค้า (ภายใน)
 • THAI GPA
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
 • TDA สมาคมทุเรียนไทย
 • สวพ.
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (แปลงใหญ่)
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองน้ำเค็ม ร้านผลาผล
 • กระทรวงพาณิชย์ จันทบุรี (GI) ทุเรียน
 • กระทรวงพาณิชย์ จันทบุรี (GI) พริกไทย
 • SABA&Alisha โดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
 • บริษัทจอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
 • บมจ.บูมเทคโนโลยี
 • บริษัท Double M จำกัด
 • display คลังเกษตร
 • กล้วยด่าง
 • Depa หอการค้าจังหวัดจันบุรี
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
บูธนิทรรศการและบูธจัดแสดงสินค้า (ภายนอก)
 • จันทบุรีคลังเกษตร
 • บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด
 • บริษัท หยุ่น Marketing
 • กล้วยด่าง สวนคุณโจ (The Lord of the garden)
 • บริษัท Systronic จำกัด
 • JETTA PREMIUM FARM
 • ทุเรียนยุคใหม่ โดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • โดรนเพื่อการเกษตร โดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • บูธขายน้ำดื่มสิงห์
 • ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer)
 • บริษัท Makita จำกัด
 • บริษัท Crop Tech จำกัด
 • บริษัท P Power จำกัด
 • ลำใยพรีเมียมเพื่อคนไทย โดย MAFTA
 • ร้านบอนสี

Our Partners

 

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

FruitInnovationFair

41 ถนนมหาราช ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000

phone0-3932-1551   |   fax0-3932-5024

©2022 All right reserved.
Chanthaburi Chambers Of Commerce

design by   XMEDIA.IN.TH™